Vierde zondag door het jaar B

Machtiger dan het kwaad

Marcus 1, 21-28

Mensen dachten vroeger dat een ziekte een straf was van God. Jezus doorbrak deze gedachte door zieken te genezen. Zo maakte Hij duidelijk dat zijn Vader de God van leven is, sterker dan alle vormen van kwaad. Jezus spreekt dus niet alleen met gezag. Als Hij de man beter maakt, wordt duidelijk dat Hij ook gezag heeft over kwade machten.

Jezus gaf onderricht op zijn manier en Marcus wijst op de kracht er van: Jezus brengt tot stand wat Hij verkondigt. Het optreden van Jezus sprak de mensen aan en gaf Hem gezag. Hij kon de mensen raken met zijn woorden en daardoor konden ze met andere ogen om zich heen kijken.

De onreine geest verpersoonlijkt het kwade waarvan we in de ban geraken, denken we aan macht, bezit, geld….Dit kan de mens zo vangen en beangstigen dat er van een echt leven geen sprake meer is.

Jezus is gekomen om de mens hiervan te bevrijden. Hij is gezonden om mensen er van bewust te maken dat ze in zichzelf moeten geloven zodat ze zo gelukkig zijn en anderen gelukkig kunnen maken.Woorden kunnen krachtig zijn. Hij roept ons op om woorden te spreken die blij maken, die mensen gelukkig maken.

De bezeten man in de synagoge

De Franse kunstschilder en graficus James Tissot (Jacques Joseph Tissot) werd geboren te Nantes op 15 oktober 1836 en stierf op 8 augustus 1902 in Doubs. Vanaf 1886 maakte hij Bijbel-illustraties. Daarvoor reisde hij verschillende keren naar het Midden-Oosten om er vertrouwd te raken met het landschap en de mensen die er leefden.
Copyright: C. Leterme 

Zorg om elkaar

Hoe zou onze wereld eruit zien als we stoppen met voor elkaar te zorgen? Zo’n wereld kunnen we ons nauwelijks voorstellen. Zo vanzelfsprekend vinden we de zorg voor kinderen, voor ouderen,  voor zieken en voor mensen die hulp nodig hebben. Zo gewoon vinden we de zorg die geboden wordt door familie en vrienden, door overheid, school, instellingen en mantelzorgers. Vandaag gaat het in de lezingen om Gods zorg voor ons en hoe wij kunnen zorgen voor elkaar.

In een wereld zonder aandacht, zorg en menselijkheid willen en kunnen wij niet leven.

Wij ervaren inzet en goedheid van mensen die in woord en daad hun naaste bijstaan, van mantelzorgers die vaak zo zwaar belast zijn, dat zij, niet over hun eigen grenzen heengaan, maar op hun beurt geholpen worden. Wij hebben respect voor de professionals die werken in zorginstellingen, voor allen die zich inzetten voor de slachtoffers van Covid-19 en voor het verslaan van het virus, voor alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten, voor hen die overal waar mensen noodgedwongen verblijven vreugde en liefde brengen. Wij hopen dat de nood gezien en erkend wordt van mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen, die hulp nodig hebben bij de dagelijkse dingen, dat zij de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Wij duimen er voor dat de mensen die het slachtoffer worden van ongeoorloofde praktijken zoals uitbuiting, seksueel misbruik, criminaliteit, hun verhaal kunnen doen en dat zij ondersteuning krijgen zodat zij in hun leven een nieuw begin kunnen maken.

Mogen wij niet alleen elkaars vreugde zien maar ook elkaars zorgen, verdriet en pijn en elkaar nabij zijn.

We hebben het leven gekregen en kunnen er mee doen wat we willen. We kunnen ontmoeten, zorgen of hollen door de drukte heen. We kunnen doorlopen en niet omzien. We krijgen echter vele kansen om elkaar te ontmoeten, om elkaars bondgenoot te zijn op moeilijkere dagen. Laten we ons openstellen en de moed hebben om kwetsbaar en ontvankelijk te zijn, om geduld te hebben en te luisteren want zo kunnen we elkaar ontmoeten.

Bezinningstekst

Heel veel mensen hebben een overvloed aan muziek,
maar ze zijn van binnen niet blij.

Heel veel mensen hebben een overvloed aan televisie,
maar ze zien elkaar nauwelijks.

Heel veel mensen hebben een overvloed aan zenders,
maar ze kunnen elkaar niet meer ontvangen.

Heel veel mensen hebben een overvloed aan geld,
maar zijn armer dan ze zelf weten.

Heel veel mensen hebben een overvloed aan kennissen,
maar ze kennen niemand echt.

Heel veel mensen hebben een overvloed aan goden,
maar de onbaatzuchtige God is hun onbekend.

Heel veel mensen zoeken
naar echt contact
naar een echte ontmoeting
die niet te koop is,
maar die je ontvangt als je omziet naar elkaar,
als je aandachtig leeft met elkaar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *