Informatienota voor vrijwilligers

Naam:
VZW VPW GEWEST LUBBEEK AFDELING PELLENBERG

Adres:
Kortebergstraaat 4 3212 Pellenberg

Doel:
De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, het inrichten en het bevorderen van het Katholiek onderwijs en opvoeding, overeenkomstig de richtlijnen van de Belgische Bisschoppen en hun gemandateerde organen. Alles wat voor dit onderwijs- en opvoedingsproject noodzakelijk of nuttig is kan worden gerealiseerd. Zij treedt onder meer op als inrichtende macht van onderwijsinstellingen. Zij verleent steun aan de Katholieke Eredienst en biedt hulp en bijstand van alle aard aan de parochiale instellingen en personen die zich bezig houden met deze instellingen. Zij houdt zich ook bezig met het oprichten, besturen en steunen van alle welkdanige caritatieve, educatieve en culturele werken. Deze opsomming dient zo vrij mogelijk geïnterpreteerd. Ze is niet beperkend.

Juridisch Statuut:
VZW
Polis vrijwilligersorganisaties

Polisnummer:BT/28,970,885,000
Tak/ Risico: Ongevallen + BA
Betreft: BA en LO verenigingen
KBC Tiensesteenweg 92  3380 Korbeek-Lo
(Artikel 3 van de wet betreffende de rechten van vrijwilligers)

Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder
1°<vrijwilligerswerk>; elke activiteit
a) die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht,
b) die verricht wordt ten behoeve van één of meer personen, andere dan diegene die de activiteit verricht, van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel,
c) die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of privé-verband van degene die de activiteit verricht,
d) en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling,
2° <vrijwilliger>: elke natuurlijke persoon die een in 1° bedoelde activiteit verricht.
Elke organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derde veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk, behalve als er bedrog en zware schuld aangetoond kunnen worden.
Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.
Enkel terugbetaling van de werkelijk bewezen onkosten.
STRAFRECHT: art. 45B betreffende de wet over de vrijwilligers
Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van € 2,5 tot €12,50
Voor inlichtingen, gelieve contact op te nemen met de verantwoordelijke van uw organisatie.
Maurice Verhaegen – Corthoutslaan 4 – 3212 Pellenberg – Tel.: 016 46 22 68
Deze informatie zal vanaf 01/01/2007 beschikbaar zijn bij/op de website van de parochie en in het secretariaat Kortebergstraat 4 3212 Pellenberg en in de sacristie van de kerk te Pellenberg.

Opgemaakt te Pellenberg op 01/01/2007